БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928

обявява конкурс за длъжността:

„ТЕХНИЧЕСКИ ДИРЕКТОР“

 

Задължения и функции:

Изготвяне на документи, експертни становища, анализи и оценки, свързани с оперативната дейност на БФШ 1928 и взаимодействието на федерацията с ММС, ФИДЕ, ЕСШ и шахматните клубове в България. Цялостна дейност, свързана с развитието на детско-юношеския шахмат и шахматния спорт за любители

 

 • Подпомага шахматните клубове в административната дейност по подготовка на документация, свързана с лицензиране в ММС, както и участието им в програми за централизирано и общинско финансиране за шахматна дейност;
 • подпомага УС на БФШ 1928 в областта на спорта за учащите в системата на предучилищното, училищното и висшето образование, включително за деца и младежи в риск и инвалиди;
 • участва в разработването на бюджета на БФШ 1928, свързан с детско-юношеския шахмат и шахматът за любители;
 • мотивира и подпомага шахматните клубове в разработването на проекти, свързани със спорта за учащи и програмата „Шах в училище“;
 • предлага на УС на БФШ 1928 мерки за стимулиране на деца с изявени дарби в областта на шахмата, постигнали високи спортни резултати;
 • подпомага координацията и провеждането и осъществява контрол на спортните прояви и състезания за учащи;
 • набира, съхранява и анализира информацията за състоянието на спорта за учащи;
 • подпомага методически шахматните клубове и треньорите, работещи в областта на спорта за учащи, и съдейства за повишаване квалификацията на спортните специалисти;
 • разработва и предлага за одобрение на УС на БФШ 1928 програми за развитието на шахмата за учащи, координира и контролира реализирането на финансирани с публични средства проекти на шахматни клубове;
 • осъществява координация и контрол на дейностите, свързани с учебно- тренировъчния, спортно-състезателния и възстановителния процес на учениците – шахматисти.
 • Минимални и специфични изисквания за длъжноста: 

  1. Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността – бакалавър;
  2. Минимален общ трудов стаж за заемане на длъжността: 8 (осем) години.

        3.Стаж на ръководна длъжност в шахматна организация/клуб – минимум 3 (три) години;

  1. Стаж на ръководна позиция в търговско дружество и/или организация с нестопанска цел по трудов договор или договор за управление и контрол – минимум 5 (пет) години.
  2. Да членува в клуб, член на БФШ 1928 минимум от 3 месеца, считано от датата, краен срок за подаване на документите

   

  Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

  • Познаване и ползване на нормативната уредба, касаеща физическото възпитание и спорта;
  • Компютърни умения – работа с Word, Excel, Internet.
  • Комуникативни и  организационни умения.

   

  Начинът за провеждане на конкурса е:

  1. Конкурс по документи.
  2. Събеседване.
  • Размерът на възнаграждението се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат и се вписва в договора.

   

  Необходими документи за участие в конкурса:  

  1. Заявление за участие до УС на БФШ 1928
  2. Подробна автобиография (CV).
  3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификация и правоспособност, които се отнасят към длъжността;

  4.Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудови, служебни, осигурителни книжки, справки от НОИ);

   

      Място и срок за подаване на документите за участие:    Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник до 22 март на адреса на БФШ 1928 в Министерството на младежта и спорта – гр. София, бул."Васил Левски" № 75, стая 704 от 10.30 до 12.00 и от 14.30 до 16.30 часа.