June 13, 2024

ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Образец  № 12-а

по чл.30, ал.3 от ЗФВС

/утвърден със Заповед № ………………………….. г. на министъра на младежта и спорта/

 


1.  Вх. No                                 /

ДО

МИНИСТЪРА НА
МЛАДЕЖТА И СПОРТА

 

ЗАЯВЛЕНИЕОт (Име и фамилия на лицето, което представлява заявителя)*

Руслан Здравков Тошев

Наименование на спортната организация

Българска федерация по шахмат 1928

 

В изпълнение на изискванията на чл.30, ал. 2,  предоставям  следните документи:

 

 1. Отчет на Програма на спортна федерация Българска федерация по шахмат 1928 за 2021 година, представен на делегатите на Общото събрание на федерацията, проведено на 15.01.2022 г. в гр. Пловдив
 1. Финансов отчет за 2021 година (предходната година)
  1. Счетоводен баланс към 31.12.2021 г.
  2. Отчет за собствения капитал, съгл. чл. 29 ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството
  3. Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност за 2021 г.
  4. Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2021 г.
  5. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2021 г.
 1. Бюджет за 2022 година (текущата година), приет съгласно чл. 20, т. 11 от ЗФВС

 

Други документи:

 


 1. Държавен спортен календар за  2022 година,  приет с Протокол № 8 от  20.01.2022 г. на УС на БФШ 1928. 

Дата: 28.05.2022 г. Представляващ: …………………………………(д-р Р. Тошев)

(подпис и печат)
 1. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ПО ЧЛ. 28, АЛ. 1, Т. 10 ОТ ЗФВС

 

 1. Спортисти по възрастови групи участващи в учебно-тренировъчен процес:

Общо

До 10 години

11-14 години

15-16 години

17-19 години

20-23 години

Над 23 години

Ветерани

1265

696

262

126

64

52

43

22

 

*    Във всяка възрастова група спортиста се посочва само веднъж 1. Спортисти, участвали в прояви от Държавния спортен календар на федерацията

Общо

До 10 години

11-14 години

15-16 години

17-18 години

19-23 години

Над 23 години

Ветерани

673

166

145

24

20

18

230

70

 

*    Във всяка възрастова група спортиста се посочва само веднъж 1. Брой членове 

Брой членове на международната организация в която членува федерацията

Брой спортни клубове участвали в държавните първенства

54

 

*   В графа „Брой спортни клубове участвали в държавните първенства” спортния клуб се отразява  само веднъж

** ДП - първенството,  на което се излъчват шампионите на РБългария 

 

 1. Брой треньори, отговарящи на Наредба № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри и работещи в спортната федерация и спортните клубове - нейни членове

Общо

Длъжност, на която са вписани в Регистъра

Възрастова група

     

Инструктор

Помощник-треньор

Треньор

Старши треньор

Главен треньор

До 30 години включително

31-40 години

41-50 години

Над 50 години

на трудов договор

на граждански договор

на обществени начала

69

10

56

3

5

16

28

20

22

37

10

 • отчитат се всички треньори, като се отразяват  само веднъж 1. Спортни съдии към спортната федерация

Брой спортни съдии:

От тях – международна категория

Брой проведени съдийски курсове в страната и брой участници

Брой проведени съдийски от МСФ и брой участници от България

272

26

3 – 116 участника 

1 – 14 участника 1. Спортни услуги за гражданите, предоставяни от спортната федерация и спортните клубове, нейни членове*

Вид спортна услуга

Брой ангажирани лица за предоставяне на спортната услуга

Брой лица получили спортна услуга

     

*** в графа  „Брой лица получили спортна услуга” не се отразяват включените в т.1 и т.2 1. Предприети конкретни мерки за развиване на ДЮС, включително за откриване и подпомагане на спортни таланти*

 - Приета програма за спортно развитие на детско-юношеския спорт

 

Да

Х

не

-  Брой треньори, работещи със спортисти от ДЮС

 

65

 

-  Брой спортни клубове, работещи със спортисти от ДЮС

 

54

 

-  Други ..........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

      1. Спортисти, участвали в състезания от ДСК

Вид на проявата за съответните спортове

/ДП, Купа, друго/

Етап 

/кръг на ДП/

Възрастова група

Дата и място на провеждане

Брой участници

Брой участвали СК

Брой участници в олимпийски дисциплини

Държавно индивидуално първенство (ДИП) класически шахмат момчета8 г.

27-30.06.2021 г. Априлци

13

10

ДИП рапид момчета8 г.

02-03.07.2021 г. Априлци

21

14

ДИП блиц момчета8 г.

01.07.2021 г. Априлци

18

13

ДИП класически шахмат момичета8 г.

27-30.06.2021 г. Априлци

6

6

ДИП рапид момичета8 г.

02-03.07.2021 г. Априлци

6

6

ДИП блиц момичета8 г.

01.07.2021 г. Априлци

7

7

Държавно отборно първенство (ДОП) момчета – класически шахмат

 

10 г.

01-04.09.2021 г. Кранево

42

10

ДОП момчета - рапид

 

10 г.

05.09.2021 г. Кранево

42

10

ДОП момчета - блиц

 

10 г.

06.09.2021 г. Кранево

42

10

ДОП момичета – класически шахмат

 

10 г.

01-04.09.2021 г. Кранево

26

6

ДОП момичета - рапид

 

10 г.

05.09.2021 г. Кранево

26

6

ДОП момичета - блиц

 

10 г.

06.09.2021 г. Кранево

26

6

ДИП класически шахмат момчета10 г.

27-30.06.2021 г. Априлци

34

14

ДИП рапид момчета10 г.

02-03.07.2021 г. Априлци

36

15

ДИП блиц момчета10 г.

01.07.2021 г. Априлци

36

15

ДИП класически шахмат момичета10 г.

27-30.06.2021 г. Априлци

8

4

ДИП рапид момичета10 г.

02-03.07.2021 г. Априлци

8

4

ДИП блиц момичета10 г.

01.07.2021 г. Априлци

8

4

ДИП – момчета класически шахмат

 

12 г.

17-23.07.2021 г. Асеновград

33

22

ДИП – момчета рапид

 

12 г.

16-17.07.2021 г. Асеновград

40

26

ДИП – момчета блиц

 

12 г.

15.07.2021 г. Асеновград

37

22

ДИП – момичета класически шахмат

 

12 г.

17-23.07.2021 г. Асеновград

14

9

ДИП – момичета рапид

 

12 г.

16-17.07.2021 г. Асеновград

15

12

ДИП – момичета блиц

 

12 г.

15.07.2021 г. Асеновград

15

10

ДОП момчета – класически шахмат

 

14 г.

01-04.09.2021 г. Кранево

42

10

ДОП момчета - рапид

 

14 г.

05.09.2021 г. Кранево

42

10

ДОП момчета - блиц

 

14 г.

06.09.2021 г. Кранево

42

10

ДОП момичета – класически шахмат

 

14 г.

01-04.09.2021 г. Кранево

22

5

ДИП– момчета класически шахмат

 

14 г.

17-23.07. Асеновград

33

22

ДОП момичета – рапид

 

14 г.

05.09.2021 г. Кранево

22

5

ДОП момичета - блиц

 

14 г.

06.09.2021 г. Кранево

22

5

ДИП – момчета класически шахмат

 

14 г.

17-23.07.2021 г. Асеновград

24

19

ДИП – момчета рапид

 

14 г.

16-17.07.2021 г. Асеновград

30

23

ДИП – момчета блиц

 

14 г.

15.07.2021 г. Асеновград

27

21

ДИП – момичета класически шахмат

 

14 г.

17-23.07.2021 г. Асеновград

10

7

ДИП – момичета рапид

 

14 г.

16-17.07.2021 г. Асеновград

10

7

ДИП – момичета блиц

 

14 г.

15.07.2021 г. Асеновград

11

7

Национална индивидуална купа „Морско конче“ – момчета и момичета

 

16 г.

07-13.09.2021 г. Варна

88

19

ДИП – юноши класически шахмат

 

16 г.

17-23.07.2021 г. Асеновград

14

12

ДИП – юноши рапид

 

16 г.

16-17.07.2021 г. Асеновград

24

19

ДИП – юноши блиц

 

16 г.

15.07.2021 г. Асеновград

22

19

ДИП – девойки класически шахмат

 

16 г.

17-23.07.2021 г. Асеновград

4

4

ДИП – девойки рапид

 

16 г.

16-17.07.2021 г. Асеновград

8

6

ДИП – девойки блиц

 

16 г.

15.07.2021 г. Асеновград

7

5

ДОП юноши – класически шахмат

 

18 г.

01-04.09.2021 г. Кранево

30

7

ДОП юноши – рапид

 

18 г.

05.09.2021 г. Кранево

34

8

ДОП юноши - блиц

 

18 г.

06.09.2021 г. Кранево

38

9

ДОП девойки – класически шахмат

 

18 г.

01-04.09.2021 г. Кранево

22

5

ДОП девойки – рапид

 

18 г.

05.09.2021 г. Кранево

22

5

ДОП девойки - блиц

 

18 г.

06.09.2021 г. Кранево

22

5

ДИП – юноши класически шахмат

 

18 г.

17-23.07.2021 г. Асеновград

14

10

ДИП – юноши рапид

 

18 г.

16-17.07.2021 г. Асеновград

16

11

ДИП – юноши блиц

 

18 г.

15.07.2021 г. Асеновград

16

11

ДИП – девойки класически шахмат

 

18 г.

17-23.07.2021 г. Асеновград

3

3

ДИП – девойки рапид

 

18 г.

16-17.07.2021 г. Асеновград

3

3

ДИП – девойки блиц

 

18 г.

15.07.2021 г. Асеновград

3

3

ДИП – младежи класически шахмат

 

20 г.

17-23.07.2021 г. Асеновград

5

4

ДИП – младежи рапид

 

20 г.

16-17.07.2021 г. Асеновград

9

8

ДИП – младежи блиц

 

20 г.

15.07.2021 г. Асеновград

9

8

ДИП – девойки класически шахмат

 

20 г.

17-23.07.2021 г. Асеновград

3

3

ДИП – девойки рапид

 

20 г.

16-17.07.2021 г. Асеновград

4

4

ДИП – девойки блиц

 

20 г.

15.07.2021 г. Асеновград

4

4

ДОП – стандарт

 

мъже

21-26.06.2021 г. Китен

32

7

ДОП – рапид

 

мъже

19-20.06.2021 г. Китен

72

17

ДОП – блиц

 

мъже

19.06.2021 г. Китен

72

17

ДОП – стандарт

 

жени

21-26.06.2021 г. Китен

16

5

ДОП – рапид

 

жени

19-20.06.2021 г. Китен

22

7

ДОП – блиц

 

жени

19.06.2021 г. Китен

22

7

Национална индивидуална купа „Г. Трингов“ – класически шахмат

 

мъже и жени

01-08.07.2021 г. Пловдив

105

28

Национална индивидуална купа „Стоян Иванов“ – рапид

 

мъже и жени

24-25.07.2021 г.- Шумен

114

26

 

ДОП сеньори

 

мъже 50+

15-18.05.2021 г. Пловдив

24

7

ДОП сеньори

 

мъже 65+

15-18.05.2021 г. Пловдив

20

6

ДОП сеньорити

 

жени 50+

15-18.05.2021 г. Пловдив

10

3

ДОП сеньорити

 

жени 50+

15-18.05.2021 г. Пловдив

10

3

*    „Брой участници”  и ”Брой участници в олимпийски дисциплини” са с натрупване от  участниците записани в протоколите по отделните етапи,  дисциплини и възрастови групи.

**    Спортния клуб в един етап /състезание се отразява само веднъж

***  ДП - първенството,  на което се излъчват шампионите на Р. България  1. Участие и класиране в международни прояви

 

Вид проява

СП, ЕП, СК, ЕК, РП, МТ

Дата и място на провеждане

Спорт

Възрастова група

Брой участници в проявата

Брой участващи български спортисти

Спечелени медали и призови места

златен

сребърен

бронзов

4-8 място

СИП мъже – квалификация

22-30.04. София

класически шахмат

мъже

11

9

СИП мъже – финал

01-20.08 Сочи, Русия

класически шахмат

мъже

128

2

СИП жени – финал

01-20.08 Сочи, Русия

класически шахмат

жени

64

3

1

ЕИП – мъже

22-30.09. Рейкявик, Исландия

класически шахмат

мъже

168

2

ЕИП – жени

15-23.05. Ласи, Румъния

класически шахмат

жени

136

5

СИП – мъже

25-30.12. Варшава, Полша

рапид

мъже

208

1

СИП – мъже

25-30.12. Варшава, Полша

блиц

мъже

214

1

СИП – мъже

23-30.12. Варшава, Полша

рапид

жени

48

2

1

СИП – жени

23-30.12. Варшава, Полша

блиц

жени

54

2

ЕИП – младежи

22-30.10. София

класически шахмат

до 20 г.

84

2

1

ЕИП – девойки

22-30.10. София

класически шахмат

до 20 г.

62

5

1

* РП – регионални първенства на югоизточна Европа, Балкански първенства

 

…………………………………..

Дата: .................... /подпис и печат/

  1. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.30, АЛ.2, Т.2 ОТ ЗФВС

 

 1. ПРИХОДИ

/Получени средства от/


ЛЕВА


1. Приходи от финансирания

150 000


2. Приходи от членски внос

11 660


3. Приходи от такси

22 242,32


4. Приходи от дарения

5570


5. Други приходи

18 617, 20


ВСИЧКО:

208 271, 52 1. РАЗХОДИ

/Разходвани средства за/


ЛЕВА


1. Разходи за материали

31 600,31


2. Разходи за външни услуги по ДСК, МСК и ПВ

134 452,75


3. Други разходи

20 116,53


ВСИЧКО:

186 169,59

 

 1. РЕКАПИТУЛАЦИЯ:

/Приходи – Разходи/

22 101,93** Предоставя се акта за приемането

 

…………………………………..

Дата: .................... /подпис и печат/
 1. БЮДЖЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА ЗА НАСТОЯЩАТА ГОДИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.30, АЛ.2, Т.2 ОТ ЗФВС 1. ПРИХОДИ

/Прогнозни приходи от/


ЛЕВА


1. Приходи от финансирания

130 000


2. Приходи от членски внос

12 000


3. Приходи от такси

24 000


4. Приходи от дарения

10 000


5. Други приходи

16 000


ВСИЧКО:

182 000 1. РАЗХОДИ

/Планирани разходи за/


ЛЕВА


1. Реализиране на Държавен спортен календар

32 000


2. Реализиране на международен спортен календар

76 000


3. Подготовка и възстановяване

12 000


4. Материална спортна база

16 000


5. Административни и други разходи

45 000


ВСИЧКО:

181 000

 

** Предоставя се акта за приемането

 

…………………………………..

Дата: .................... /подпис и печат/

ДОКУМЕНТИ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЧЕТИРИГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 ЗА 2021 Г.

    Макар и в продължаваща втора година епидемична Ковид-19 ситуация, финансови проблеми и липса на щатни служители, които да работят в офиса на федерацията, 2021 г. беше богата на шахматни дейност. Финансирането ѝ беше осигурено по два Проекта за финансово подпомагане на дейности към ММС на обща стойност 150 хиляди лева.  В хронологичен ред бяха проведени следните състезания:

 

 • През януари 2021 г. в Асеновград се проведе подготвителен лагер на националния отбор, финансиран от ММС по Проект за финансово подпомагане на дейности. Тренировките провеждаше националния треньор на мъжкия отбор гм Петър Арнаудов. Участаваха 5 жени (Белослава, Надя, Цвета, Виктория, Елиф) и 6 мъже (Сашо Делчев, Лъчо Йорданов, Цецко Стоянов, Ивайло Енчев и Момчил Николов, Радослав Димитров)
 • От 12 до 14 февруари 2021 г. в гр. Девин се проведоха Държавните индивидуални първенства по ускорен шахмат и блиц за мъже и жени. Организатори на събитието, което се проведе в залите на СПА Комплекс «Орфей» бяха БФШ 1928, със съдействието на Община Девин и СКШ „Девин”, Девин. Разходите по организацията бяха поети по Проект за финансово подпомагане на дейности, а награден фонд в размер на 3000 лв. бе осигурен от спонсора на първенствата – Община Девин. 
 • От 19 до 28 февруари в София успешно се проведе онлайн Семинар за шахматни съдии . Участваха 14 съдии - 12 от България, 1 от Турция, 1 от Танзания. Лектори бяха международните съдии и ФИДЕ-лектори от Сърбия Бранислав Сухартович и Зоран Бойович. От БФШ 1928 участваха  Ивайло Стоянов, Мирослав Митев, Николай Тодоров, Цвета Галунова, Даян Нинов, Боян Тонков, Димитър Янев, Петромир Панайотов и Светлин Марков. След края на 6 сесии от лекции се проведе изпит, който бе издържан от всички участници, с ичзключение на трима.
 • От 7 до 11 април 2021 г. в Гранд хотел „Казанлък“, гр. Казанлък с подкрепата на Община Казанлък се проведоха за четвърти път Държавните индивидуални училищни първенства за ученици до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 години. Участваха 129 състезатели. Първенствата бха организирани отлично от ШК „Казанлък 21“и Петранка Драганова. Съдийски състав Иван Стойнов, Мирослав Митев и Петранка Драганова се справи перфектно. Наградите (купи и медали) и останалите разходи ба поети от клуба-организатор.
 • От 24 до 30 май май в Конферентната зала на хотел "Арена ди Сердика" в София се изиграха мачовете от Европейския хибриден квалификационен турнир за Световната купа за мъже с 11 участници, 9 от България (Иван Чепаринов, М.Николов, Делчев, М.Петков, Цв.Стоянов, Мартин Петров, Мариан Петров,  Васил Спасов И Лъчезар Йорданов), 1 от Испания и 1 от Македония. Квота за участие в Световната купа в Сочи (Русия) спечели Иван Чепаринов, осигурявайки оше едно място за български участник и, съгласно взетото през м. април  решение на УС, квотата бе дадена на състезателя с най-високо средно Ело през последната година гм Момчил Николов.
 • От 19 до 26 юни 2021 г. в хотел „КООП“ в Китен се проведоха Държавните отборни първенства по класически шахмат, ускорен шахмат и блиц за мъже и жени. Организацията на първенствата бе проведена на високо ниво от Георги Павлов и ШК „АнПасан“. В надпреварата по класически шахмат се включиха общо 12 отбора (7 при мъжете и 5 при жените) - представители на 11 шахматни клуба в страната; по ускорен шахмат и блиц – 17 отбора при мъжете и 8 при жените. Хонорарите на съдии и награди (купи и медали) бяха заплатени от БФШ 1928. Съгласно Наредбата на БФШ 1928 бяха поети и разходите по участието на шампионите от предходната 2020 година – ШК „Абритус“ Разград (мъже) и СКШ „Локомотив“ Пловдив (жени).
 • От 10 юли до 5 август в Сочи, Русия се проведе Финалният турнир за Световната купа. Участие на Световно първенство по класически шахмат в Сочи, Русия: Иван Чепаринов, Момчил Николов, Антоанета Стефанова, Нургюл
 • Салимова и Виктория Радева. Разходите на българските участници (път, настаняване, такси към ФИДЕ) на обща стойност 17 668,35 лева бяха поети от БФШ 1928.
 • През м.август в Тетевен се проведе 35-ти международен открит турнир, организиран от ШК „Ан Пасан”, ШК „Етър” и ШК „Елит”, със съдействието на Община Тетевен.
 • През м.август се проведоха Европейски индивидуални първенства за мъже и жени, съответно в Исландия (26.08.-05.09.) и Румъния (08-21.08.). От България участваха двама мъже - Мартин Петров и Момчил Петков и шест жени - Виктория Радева, Нургюл Салимова, Габриела Антова, Гергана Пейчева, Белослава Кръстева и Надя Тончева. Разходите за път, настаняване и такса към ЕШС на българските участници и за двата турнира бяха заплатени от БФШ 1928. (Общо 23 3448,93 лева)
 • Тази година България спечели 4 медала от първенствата на Европейския съюз за деца, които се проведоха  4-12 август 2021г. (от 8 до 14 г.) в Австрия (Мюрек) и Чехия (Коути над Десноу), в т.ч. златен за Александра Пехливанова от Пловдив. 
 • От 27 до 30 юни 2021 г. в гр. Априлци се проведоха Държавните индивидуални първенства по класически шахмат на най-малките – момчета и момичета до 8 и 10 години. В надпреварата взеха участие общо 61 състезатели – представители на 17 шахматни клуба в страната. Сред тях момчетата са 47, момичетата - 14. Организацията на турнирите бе на добро ниво. Организатор на първенствата бе ШК „Асеневци“ с президент Даян Нинов.
 • От 17 до 23 юли 2021 г. в Асеновград се проведоха Държавните индивидуални първенства по класически шахмат за юноши и девойки до 12, 14, 16, 18 и 20 г. В надпреварата взеха участие 120 състезатели – представители на 27 шахматни клуба в страната. Най-многобройна традиционно беше групата на момчетата до 12 г., наброяваща 30 участници. Състезанието премина при отлична организация, заслугата за която бе на президента на ШК „Асеновец-2006“ Неделчо Чепаринов. Разходите за наградите – купи и медали бяха поети от БФШ 1928, а съдийските – от организатора ШК“ Асеновец 2006“.
 • 43ят НИК «Мемориал Георги Трингов» се проведе в залите на „Гранд-хотел Пловдив“ от 1 до 8 юли 2021. В турнира участваха 105 състезатели. Благодарение на добрата организация на СКШ „Локомотив“ Пловдив, Маргарита Войска и Здравко Недев, проявата премина в духа на феър-плей и спазване на всички изисквания в съответствие с епидемичната обстановка.
 • От 1 до 6 септември 2021 г. за поредна година комплексът Аквалайф в гр. Кранево беше домакин на Държавните отборни първенства по класически шахмат, ускорен шахмат и блиц за момчета и момичета до 10 и 14 г. и за юноши и девойки до 18 г. В надпреварата по класически шахмат се включиха общо 43 отбора - представители на 18 шахматни клуба в страната; по ускорен шахмат и блиц – по 45 отбора от 18 клуба. Организатор на първенството са БФШ 1928 и ШК „Каиса“, гр. Варна, а съдийският екип беше съставен от Илияна Полендакова, Иван Стойнов и Димитър Янев.
 • 26-ти септември до 3 октомври 2021 г. под егидата на ФИДЕ се проведе  Международният турнир за млади таланти до 21 г. JUNIOR U21 ROUND TABLE OPEN CHESS CHAMPIONSHIP, организиран от ШК “Чесбомб“ и KIM 2003 Ltd. със съдействието на БФШ 1928 и Община Пловдив. Участваха 57 състезатели от 14 страни. Победител стана фаворитът по Ело – Алексей Сарана от Русия. Цветан Стоянов покри втората си норма за международен майстор. Паралелно с първи турнир се проведе и турнир Б (48 участници, за състезатели с Ело под 2000), в който победи Стоян Ор. Стоянов. 
 • Европейско индивидуално първенство за младежи, хибридно, 15-21 октомври 2021. Европейското индивидуално първенство за момчета, момичета, юноши и девойки от 8 до 20 години се проведе онлайн през 2021 г., като домакини бяха множество градове на Стария континент, включително и София. Хибридният център в столичния хотел Арена ди Сердика събра 34 участници от България. Най-големият успех за България постигна Цветан Стоянов в групата на 18-годишните юноши спечели сребърен медал. Виктория Радева зае 6-то място в групата на 20-годишните девойки. Никола Кънов е 7-ми в групата на 14-годишните юноши, а Диляна Иванова зае 9-то място при 14-годишните девойки. Екипът, осъществил проявата, в лицето на Александра Димитрийевич (Сърбия), Пламен Стефанов, Мирослав Митев, Светлин Марков и Николай Тодоров се справи с всички предизвикателства. Федерацията вече разполага със собствено техническо оборудване за подобни турнири, което дава нови възможности за провеждане на състезания в условията на пандемия от КОВИД-19.
 • През м. ноември в Словения се проведоха отборните Еропейски първенства за мъже и жени. За съжаление за пореден път нашите отбори не участваха, заради липсата на членство в ЕШС. Този проблем трябва да бъде решен в най-скоро време, защото е огромна спирачка за развитието на българския шахмат.

 

 • Последният турнир от ДСК за годината бе Първо открито държавно онлайн първенство с блиц-контрола 3 мин +2 сек. Състо се на 12 декември. Тази форма на състезания се наложи и придоби широка популярност след избухването на Ковид-19 пандемията през 2020 година. Организатор на проявата беше Николай Тодоров, а самото състезание се проведе на платформата „Торнело“. Участваха 122 състезатели от 18 шахматни клуба. Шампиони станаха Тодор Георгиев (ШК“Девин“) и Милена Стефанова (ШК „Враца“). Това е формат, който все повече се налага от ФИДЕ и ние също трябва да обмислим възможността за провеждане на състезания с различни времеви контроли.

 

 • През 2021 година бяха проведени общо 7 заседания на УС. Комисиите към БФШ 1928 не функционираха на добро ниво. Единственото изключение беше Съдийската (с председател Здравко Недев), която не само че се събираше редовно, но и навреме осигуряваше квалифициран съдийски състав за всички държавни първенства, даже и тогава, когато заплащането им не беше гарантирано.

 

 • През м. март в София трябваше да се проведат и Държавните индивидуални първенства за мъже и жени. Подготовката за събитието беше извършена почти на 100%, но в последния момент председателят на БФШ 1928 Руслан Тошев взе еднолично решение и отложи състезанието. За съжаление то не бе проведено до края на годината и това е притеснителен прецедент.

    През 2021 година няколко млади български състезатели и доказани шахматни съдии успяха да изпълнят изискванията за получаване на престижни международни звания както следва:

 • Гросмайстор за мъже - Мартин Петров, а за жени - Виктория Радева; 
 • Международни майстори станаха Момчил Петков и Цветан Стоянов;
 • Международни съдии – Мирослав Митев и Пламен Стефанов.
 • Със средства по Проекта за финансово подпомагане на дейности беше закупена ценна материална база шахматни комплекти  (50 бр.), електронни дъски (12 бр.) със софтуер за управление и свързващи компоненти, електронни часовници, което ще даде възможност за провеждане на големи шахматни събития, без да е необходимо да се търси база под наем.
 •  

Анализ на международното участие на състезателите от България:

   Приоритет на БФШ 1928 през 2021 г. беше създаване на оптимални условия за подготовката на състезателите – шахматисти за участие и призови класирания на състезанията от календара на Световната шахматна федерация ФИДЕ и Европейския шахматен съюз (ЕШС) – световни и европейски първенства. Важна цел бе и подготовката на националните състезатели за участие на Шахматната олимпиада през 2022 г. Като средство за реализирането на тези цели се яви и осъществяването на проект, финансиран от ММС.

   С изпълнението на заложените дейности се оптимизираха условията за спортното развитие на състезателите по шахмат, стимулирани бяха млади таланти, което ще гарантира израстването им като спортисти от световна величина. На световните първенства по класически шахмат за мъже и жени България беше представена от 5 състезатели, на Европейските шампионати по класически шахмат за мъже и жени – от 8 състезатели, а 34 деца, юноши, младежи и девойки взеха участие в Европейските първенства от 8 до 20 години. Създадоха се условия за повишаване на индивидуалния рейтинг в световните листи, както и за постигане на оптимална подготовка на състезателите, част от националните отбори за Шахматните олимпиади за мъже и жени в Москва – 2022 г.

Освен това:

 1. Приоритетно бе подпомагането и съсредоточаването на усилията върху най-перспективните състезатели и ориентирането им към по-високи позиции в световните ранглисти по шахмат.
 2. БФШ 1928 вече разполага със собствено оборудване за изграждане на хибридни центрове, съгласно изискванията на Световната федерация ФИДЕ.
 3. Повиши се качеството на държавните първенства, като основни състезания за изява на шахматистите в различните възрастови групи.
 4. Насърчени бяха млади таланти и техните треньори към спазване на правилата за честна игра, уважение, колективен дух, ангажираност, постоянство и адекватно справяне с успеха и поражението.
  Подготовката на състезателите от БФШ 1928 за участие в състезания от МСК като цяло протичаше в клубовете под ръководството на клубните и личните треньори. БФШ 1928 осъществи 1 тренировъчен лагер-сбор с разширените състави на националните отбори за мъже и жени от 13 до 17 януари 2021 г. в хотел „Сани“ гр. Асеновград.

  През 2021 г. БФШ 1928 реализира участия в следните турнири по класически шахмат: Квалификационен турнир за Световно индивидуално първенство (СИП) мъже (СИП), Световно индивидуално първенство (СИП) за мъже, Световно индивидуално първенство (СИП) за жени, Европейско индивидуално първенство за мъже (ЕИП), Европейско индивидуално първенство (ЕИП) за жени, Европейско индивидуално първенство (ЕИП) за младежи до 20 г., Европейско индивидуално първенство (ЕИП) за девойки до 20 г., Европейско индивидуално първенство (ЕИП) за юноши до 18 г. и Европейско индивидуално първенство (ЕИП) за девойки до 18 г.; 

 Освен това СИП мъже по рапид, СИП мъже по блиц, СИП жени по рапид и СИП жени по блиц.

Вид първенство

Състезател

Резултати

Квалификация за СИП мъже

Иван Чепаринов

Класира се за СИП мъже

Класически шахмат

Момчил Николов

Отпада във 2-ри кв. кръг

 

Мартин Петров

Отпада във 2-ри кв. кръг

 

Александър Делчев

Отпада в 1-ви кв. кръг

 

Васил Спасов

Отпада в 1-ви кв. кръг

 

Мариан Петров

Отпада в 1-ви кв. кръг

 

Момчил Петков

Отпада в 3-ти кв. кръг

 

Цветан Стоянов

Отпада във 2-ри кв. кръг

 

Лъчезар Йорданов

Отпада в 1-ви кв. кръг

СИП мъже 

Иван Чепаринов

Достига 3-ти кръг – 17-32 м.

Класически шахмат

Момчил Николов

Отпада 1-ви кръг – 65-128 м.

СИП жени

Класически шахмат

Антоанета Стефанова

Достига осминафинал – 9-16 м.

 

Нургюл Салимова

Достига 3-ти кръг – 17-32 м.

 

Виктория Радева

Отпада в 1 кр. 33-64 мл

ЕИП мъже

Мартин Петров

63-то м.

Класически шахмат

Момчил Петков

65-то м.

ЕИП жени

Нургюл Салимова

37-мо м.

Класически шахмат

Виктория Радева

23-то м.

 

Гергана Пейчева

33-то м.

 

Габриела Антова

24-то м.

 

Белослава Кръстева

88-мо м.

 

Надя Тончева

70-то м.

СИП мъже – рапид

Иван Чепаринов

23-то м.

СИП мъже – блиц

Иван Чепаринов

31-то м.

СИП жени – рапид

Антоанета Стефанова

9-то м.

 

Нургюл Салимова

64-то м.

СИП жени – блиц

Антоанета Стефанова

11-то м.

 

Нургюл Салимова

21-во м.

ЕИП младежи 18 г. – класически шахмат

Цветан Стоянов

2-ро м. сребърен медал

ЕИП девойки 18 г. – класически шахмат

Мария Петрова

23-то м.

 

Галя Читакова

26-то м.

ЕИП девойки 20 г. – класически шахмат

Виктория Радева

6-то м.

 

   В резултат на осъществената подготовка и участие в гореописаните състезания шахматистите от България спечелиха 1 сребърен медал от Европейско първенство за юноши до 18 г. (Цветан Стоянов) и в 3 от посочените състезания имаме призови класирания до 10-то място (Антоанета Стефанова и  Виктория Радева).

Освен това:

 1. Повиши се майсторството на участващите състезатели, които ще са в основата на отбора на България на Шахмватната Олимпиада през 2022 г. в Москва.
 2. Непосредствено се приложиха принципите на тренировъчния процес, а именно:  непрекъсваемост, задълбочена индивидуална специализация, цикличност на подготовката и анализ на допусканите слабости.
 1. Обнови се базата на федерацията, повиши се конкурентоспособността на непосредствената подготовка за организация и провеждане на състезания.

  През настоящата година се надградиха вече реализирани дейности от БФШ 1928, като се разшири обхвата и територията на дейностите, извършвани от федерацията. Повиши се капацитета на БФШ 1928 при изпълнение на проекти и дейности в областта на спорта шахмат. Реализира се устойчивост посредством усъвършенствана методика, въвеждане на нова база и мултиплициране на добрите практики.

Контакти

Адрес на офиса:
София 1040, бул."В.Левски" No.75, стаи 704 и 709

Адрес за кореспонденция:
София 1000, Централна поща, п.к. 283

Технически директор: Георги Павлов
e-mail: director@bgchessfederation.org
GSM: 0888 636 986

Спортен директор: Маргарита Войска
e-mail: office@bgchessfederation.org
GSM: 0878 510 197

© 2017 Българска федерация по шахмат 1928