Образец  № 12-а

по чл.30, ал.3 от ЗФВС

/утвърден със Заповед № ………………………….. г. на министъра на младежта и спорта/

 


1.  Вх. No                                 /

ДО

МИНИСТЪРА НА
МЛАДЕЖТА И СПОРТА

 

ЗАЯВЛЕНИЕОт (Име и фамилия на лицето, което представлява заявителя)*

Руслан Здравков Тошев

Наименование на спортната организация

Българска федерация по шахмат 1928

 

В изпълнение на изискванията на чл.30, ал. 2,  предоставям  следните документи:

 

 1. Отчет на Програма на спортна федерация Българска федерация по шахмат 1928 за 2021 година, представен на делегатите на Общото събрание на федерацията, проведено на 15.01.2022 г. в гр. Пловдив
 1. Финансов отчет за 2021 година (предходната година)
  1. Счетоводен баланс към 31.12.2021 г.
  2. Отчет за собствения капитал, съгл. чл. 29 ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството
  3. Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност за 2021 г.
  4. Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2021 г.
  5. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2021 г.
 1. Бюджет за 2022 година (текущата година), приет съгласно чл. 20, т. 11 от ЗФВС

 

Други документи:

 


 1. Държавен спортен календар за  2022 година,  приет с Протокол № 8 от  20.01.2022 г. на УС на БФШ 1928. 

Дата: 28.05.2022 г. Представляващ: …………………………………(д-р Р. Тошев)

(подпис и печат)
 1. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ПО ЧЛ. 28, АЛ. 1, Т. 10 ОТ ЗФВС

 

 1. Спортисти по възрастови групи участващи в учебно-тренировъчен процес:

Общо

До 10 години

11-14 години

15-16 години

17-19 години

20-23 години

Над 23 години

Ветерани

1265

696

262

126

64

52

43

22

 

*    Във всяка възрастова група спортиста се посочва само веднъж 1. Спортисти, участвали в прояви от Държавния спортен календар на федерацията

Общо

До 10 години

11-14 години

15-16 години

17-18 години

19-23 години

Над 23 години

Ветерани

673

166

145

24

20

18

230

70

 

*    Във всяка възрастова група спортиста се посочва само веднъж 1. Брой членове 

Брой членове на международната организация в която членува федерацията

Брой спортни клубове участвали в държавните първенства

54

 

*   В графа „Брой спортни клубове участвали в държавните първенства” спортния клуб се отразява  само веднъж

** ДП - първенството,  на което се излъчват шампионите на РБългария 

 

 1. Брой треньори, отговарящи на Наредба № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри и работещи в спортната федерация и спортните клубове - нейни членове

Общо

Длъжност, на която са вписани в Регистъра

Възрастова група

     

Инструктор

Помощник-треньор

Треньор

Старши треньор

Главен треньор

До 30 години включително

31-40 години

41-50 години

Над 50 години

на трудов договор

на граждански договор

на обществени начала

69

10

56

3

5

16

28

20

22

37

10

 • отчитат се всички треньори, като се отразяват  само веднъж 1. Спортни съдии към спортната федерация

Брой спортни съдии:

От тях – международна категория

Брой проведени съдийски курсове в страната и брой участници

Брой проведени съдийски от МСФ и брой участници от България

272

26

3 – 116 участника 

1 – 14 участника 1. Спортни услуги за гражданите, предоставяни от спортната федерация и спортните клубове, нейни членове*

Вид спортна услуга

Брой ангажирани лица за предоставяне на спортната услуга

Брой лица получили спортна услуга

     

*** в графа  „Брой лица получили спортна услуга” не се отразяват включените в т.1 и т.2 1. Предприети конкретни мерки за развиване на ДЮС, включително за откриване и подпомагане на спортни таланти*

 - Приета програма за спортно развитие на детско-юношеския спорт

 

Да

Х

не

-  Брой треньори, работещи със спортисти от ДЮС

 

65

 

-  Брой спортни клубове, работещи със спортисти от ДЮС

 

54

 

-  Други ..........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

      1. Спортисти, участвали в състезания от ДСК

Вид на проявата за съответните спортове

/ДП, Купа, друго/

Етап 

/кръг на ДП/

Възрастова група

Дата и място на провеждане

Брой участници

Брой участвали СК

Брой участници в олимпийски дисциплини

Държавно индивидуално първенство (ДИП) класически шахмат момчета8 г.

27-30.06.2021 г. Априлци

13

10

ДИП рапид момчета8 г.

02-03.07.2021 г. Априлци

21

14

ДИП блиц момчета8 г.

01.07.2021 г. Априлци

18

13

ДИП класически шахмат момичета8 г.

27-30.06.2021 г. Априлци

6

6

ДИП рапид момичета8 г.

02-03.07.2021 г. Априлци

6

6

ДИП блиц момичета8 г.

01.07.2021 г. Априлци

7

7

Държавно отборно първенство (ДОП) момчета – класически шахмат

 

10 г.

01-04.09.2021 г. Кранево

42

10

ДОП момчета - рапид

 

10 г.

05.09.2021 г. Кранево

42

10

ДОП момчета - блиц

 

10 г.

06.09.2021 г. Кранево

42

10

ДОП момичета – класически шахмат

 

10 г.

01-04.09.2021 г. Кранево

26

6

ДОП момичета - рапид

 

10 г.

05.09.2021 г. Кранево

26

6

ДОП момичета - блиц

 

10 г.

06.09.2021 г. Кранево

26

6

ДИП класически шахмат момчета10 г.

27-30.06.2021 г. Априлци

34

14

ДИП рапид момчета10 г.

02-03.07.2021 г. Априлци

36

15

ДИП блиц момчета10 г.

01.07.2021 г. Априлци

36

15

ДИП класически шахмат момичета10 г.

27-30.06.2021 г. Априлци

8

4

ДИП рапид момичета10 г.

02-03.07.2021 г. Априлци

8

4

ДИП блиц момичета10 г.

01.07.2021 г. Априлци

8

4

ДИП – момчета класически шахмат

 

12 г.

17-23.07.2021 г. Асеновград

33

22

ДИП – момчета рапид

 

12 г.

16-17.07.2021 г. Асеновград

40

26

ДИП – момчета блиц

 

12 г.

15.07.2021 г. Асеновград

37

22

ДИП – момичета класически шахмат

 

12 г.

17-23.07.2021 г. Асеновград

14

9

ДИП – момичета рапид

 

12 г.

16-17.07.2021 г. Асеновград

15

12

ДИП – момичета блиц

 

12 г.

15.07.2021 г. Асеновград

15

10

ДОП момчета – класически шахмат

 

14 г.

01-04.09.2021 г. Кранево

42

10

ДОП момчета - рапид

 

14 г.

05.09.2021 г. Кранево

42

10

ДОП момчета - блиц

 

14 г.

06.09.2021 г. Кранево

42

10

ДОП момичета – класически шахмат

 

14 г.

01-04.09.2021 г. Кранево

22

5

ДИП– момчета класически шахмат

 

14 г.

17-23.07. Асеновград

33

22

ДОП момичета – рапид

 

14 г.

05.09.2021 г. Кранево

22

5

ДОП момичета - блиц

 

14 г.

06.09.2021 г. Кранево

22

5

ДИП – момчета класически шахмат

 

14 г.

17-23.07.2021 г. Асеновград

24

19

ДИП – момчета рапид

 

14 г.

16-17.07.2021 г. Асеновград

30

23

ДИП – момчета блиц

 

14 г.

15.07.2021 г. Асеновград

27

21

ДИП – момичета класически шахмат

 

14 г.

17-23.07.2021 г. Асеновград

10

7

ДИП – момичета рапид

 

14 г.

16-17.07.2021 г. Асеновград

10

7

ДИП – момичета блиц

 

14 г.

15.07.2021 г. Асеновград

11

7

Национална индивидуална купа „Морско конче“ – момчета и момичета

 

16 г.

07-13.09.2021 г. Варна

88

19

ДИП – юноши класически шахмат

 

16 г.

17-23.07.2021 г. Асеновград

14

12

ДИП – юноши рапид

 

16 г.

16-17.07.2021 г. Асеновград

24

19

ДИП – юноши блиц

 

16 г.

15.07.2021 г. Асеновград

22

19

ДИП – девойки класически шахмат

 

16 г.

17-23.07.2021 г. Асеновград

4

4

ДИП – девойки рапид

 

16 г.

16-17.07.2021 г. Асеновград

8

6

ДИП – девойки блиц

 

16 г.

15.07.2021 г. Асеновград

7

5

ДОП юноши – класически шахмат

 

18 г.

01-04.09.2021 г. Кранево

30

7

ДОП юноши – рапид

 

18 г.

05.09.2021 г. Кранево

34

8

ДОП юноши - блиц

 

18 г.

06.09.2021 г. Кранево

38

9

ДОП девойки – класически шахмат

 

18 г.

01-04.09.2021 г. Кранево

22

5

ДОП девойки – рапид

 

18 г.

05.09.2021 г. Кранево

22

5

ДОП девойки - блиц

 

18 г.

06.09.2021 г. Кранево

22

5

ДИП – юноши класически шахмат

 

18 г.

17-23.07.2021 г. Асеновград

14

10

ДИП – юноши рапид

 

18 г.

16-17.07.2021 г. Асеновград

16

11

ДИП – юноши блиц

 

18 г.

15.07.2021 г. Асеновград

16

11

ДИП – девойки класически шахмат

 

18 г.

17-23.07.2021 г. Асеновград

3

3

ДИП – девойки рапид

 

18 г.

16-17.07.2021 г. Асеновград

3

3

ДИП – девойки блиц

 

18 г.

15.07.2021 г. Асеновград

3

3

ДИП – младежи класически шахмат

 

20 г.

17-23.07.2021 г. Асеновград

5

4

ДИП – младежи рапид

 

20 г.

16-17.07.2021 г. Асеновград

9

8

ДИП – младежи блиц

 

20 г.

15.07.2021 г. Асеновград

9

8

ДИП – девойки класически шахмат

 

20 г.

17-23.07.2021 г. Асеновград

3

3

ДИП – девойки рапид

 

20 г.

16-17.07.2021 г. Асеновград

4

4

ДИП – девойки блиц

 

20 г.

15.07.2021 г. Асеновград

4

4

ДОП – стандарт

 

мъже

21-26.06.2021 г. Китен

32

7

ДОП – рапид

 

мъже

19-20.06.2021 г. Китен

72

17

ДОП – блиц

 

мъже

19.06.2021 г. Китен

72

17

ДОП – стандарт

 

жени

21-26.06.2021 г. Китен

16

5

ДОП – рапид

 

жени

19-20.06.2021 г. Китен

22

7

ДОП – блиц

 

жени

19.06.2021 г. Китен

22

7

Национална индивидуална купа „Г. Трингов“ – класически шахмат

 

мъже и жени

01-08.07.2021 г. Пловдив

105

28

Национална индивидуална купа „Стоян Иванов“ – рапид

 

мъже и жени

24-25.07.2021 г.- Шумен

114

26

 

ДОП сеньори

 

мъже 50+

15-18.05.2021 г. Пловдив

24

7

ДОП сеньори

 

мъже 65+

15-18.05.2021 г. Пловдив

20

6

ДОП сеньорити

 

жени 50+

15-18.05.2021 г. Пловдив

10

3

ДОП сеньорити

 

жени 50+

15-18.05.2021 г. Пловдив

10

3

*    „Брой участници”  и ”Брой участници в олимпийски дисциплини” са с натрупване от  участниците записани в протоколите по отделните етапи,  дисциплини и възрастови групи.

**    Спортния клуб в един етап /състезание се отразява само веднъж

***  ДП - първенството,  на което се излъчват шампионите на Р. България  1. Участие и класиране в международни прояви

 

Вид проява

СП, ЕП, СК, ЕК, РП, МТ

Дата и място на провеждане

Спорт

Възрастова група

Брой участници в проявата

Брой участващи български спортисти

Спечелени медали и призови места

златен

сребърен

бронзов

4-8 място

СИП мъже – квалификация

22-30.04. София

класически шахмат

мъже

11

9

СИП мъже – финал

01-20.08 Сочи, Русия

класически шахмат

мъже

128

2

СИП жени – финал

01-20.08 Сочи, Русия

класически шахмат

жени

64

3

1

ЕИП – мъже

22-30.09. Рейкявик, Исландия

класически шахмат

мъже

168

2

ЕИП – жени

15-23.05. Ласи, Румъния

класически шахмат

жени

136

5

СИП – мъже

25-30.12. Варшава, Полша

рапид

мъже

208

1

СИП – мъже

25-30.12. Варшава, Полша

блиц

мъже

214

1

СИП – мъже

23-30.12. Варшава, Полша

рапид

жени

48

2

1

СИП – жени

23-30.12. Варшава, Полша

блиц

жени

54

2

ЕИП – младежи

22-30.10. София

класически шахмат

до 20 г.

84

2

1

ЕИП – девойки

22-30.10. София

класически шахмат

до 20 г.

62

5

1

* РП – регионални първенства на югоизточна Европа, Балкански първенства

 

…………………………………..

Дата: .................... /подпис и печат/

  1. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.30, АЛ.2, Т.2 ОТ ЗФВС

 

 1. ПРИХОДИ

/Получени средства от/


ЛЕВА


1. Приходи от финансирания

150 000


2. Приходи от членски внос

11 660


3. Приходи от такси

22 242,32


4. Приходи от дарения

5570


5. Други приходи

18 617, 20


ВСИЧКО:

208 271, 52 1. РАЗХОДИ

/Разходвани средства за/


ЛЕВА


1. Разходи за материали

31 600,31


2. Разходи за външни услуги по ДСК, МСК и ПВ

134 452,75


3. Други разходи

20 116,53


ВСИЧКО:

186 169,59

 

 1. РЕКАПИТУЛАЦИЯ:

/Приходи – Разходи/

22 101,93** Предоставя се акта за приемането

 

…………………………………..

Дата: .................... /подпис и печат/
 1. БЮДЖЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА ЗА НАСТОЯЩАТА ГОДИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.30, АЛ.2, Т.2 ОТ ЗФВС 1. ПРИХОДИ

/Прогнозни приходи от/


ЛЕВА


1. Приходи от финансирания

130 000


2. Приходи от членски внос

12 000


3. Приходи от такси

24 000


4. Приходи от дарения

10 000


5. Други приходи

16 000


ВСИЧКО:

182 000 1. РАЗХОДИ

/Планирани разходи за/


ЛЕВА


1. Реализиране на Държавен спортен календар

32 000


2. Реализиране на международен спортен календар

76 000


3. Подготовка и възстановяване

12 000


4. Материална спортна база

16 000


5. Административни и други разходи

45 000


ВСИЧКО:

181 000

 

** Предоставя се акта за приемането

 

…………………………………..

Дата: .................... /подпис и печат/