На свое заседание, проведено на 12.09.2018 г. в София УС на БФШ 1928:

Разгледа постъпилата на 29.08.2018 г. подписка с искане за свикване на извънредно общо събрание, на основание чл. 16 ал. 3 от Устава на БФШ 1928. След направeните разисквания, УС взе решение, че са налице законовите изисквания за свикване, но доколкото направеното искане не е съобразено с Устава на БФШ 1928 и ЗЮЛНЦ следва да бъдат дадени указания на клубовете, членове на сдружението, подкрепили подписката, както следва:

1. По отношение на избора на нов председател: Да се уточни касае ли се за избор на нов съпредседател на мястото на освободения Иван Генов, или има друго искане?
2. След прецизиране на искането по отношение на председателя и съобразяване с чл. 26 от Устава да уточнят искането във връзка със състава на Управителния съвет.
3. Да бъдат изложени мотиви, относно искането, касаещо избора на нов Контролен съвет.

4. Датата, мястото, часът на провеждане и дневният ред на събранието ще бъдат обявени от УС в съответствие с чл. 26 на ЗЮЛНЦ и разпоредбите на Устава на БФШ 1928 след получаване на уточненията по горните точки.