1. Във връзка с процедурата по кандидатстване на БФШ 1928 за лиценз пред ММС и във връзка с Писмо № 09-00-4060/2 от 07.09.2018 г. на ММС, УС на БФШ 1928 задължава членовете на Сдружението, които не са предоставили долупосочените документи, да го направят най-късно до 19.09.2018 г.:                                                                                                                                                                                                                                   

   1.1. Удостоверение за актуално състояние от 2018 г. (ако не са вписани в Търговския регистър)

1.2. Списък на спортно-педагогическите кадри, които извършват обучение и тренировъчна дейност в клуба, както и документи, удостоверяващи професионалната им правоспособност и квалификация. /дипломи, сертификати или др./

1.3. Списък на спортните обекти, съответстващи на условията за практикуване на спорта шахмат и документи, удостоверяващи, че е осигурено ползването им. 

1.4. Документите следва да бъдат получени най-късно на 19 септември 2018г. на административния адрес на БФШ 1928 София, бул. „В. Левски“ 75 стая 704, на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Обръщаме внимание, че поради ограниченото време, с което разполагаме, клубовете  трябва да спазят гореуказания срок  за представянето и получаването на изискваните документи.

 По отношение клубове, за които няма постъпили всички необходими документи до крайния срок на един от посочените адреси, УС ще приложи мерки, които да осигурят изрядност на БФШ 1928 пред ММС.