С писмо с изх. № 09-00-4060/2 от 07.09.2018 г. ММС уведоми БФШ 1928, че Комисията по лицензиране и атестиране към министерството е пристъпила към разглеждане на подаденото от нас заявление на 08.11.2017 г. за получаване на лиценз. Предоставен ни бе 7-дневен срок за представяне на нужните документи. В тази връзка на 12.09.2018 г. на всички членове на БФШ 1928 бе изпратено съобщение по електронната поща, както и публикувано на сайта на БФШ 1928, в срок до 19.09.2018 г. да предоставят удостоверение за актуално състояние, да посочат треньор, доказателства за професионалната квалификация на декларираните треньори, както и доказателства за спортно-материалната база на членовете.
С писмо с изх. № 09-00-4060/4 от 18.09.2018 г. ММС даде допълнителен 7-дневен срок на БФШ 1928 за предоставяне на допълнителни документи по повод подаденото заявление за получаване на спортна лицензия. В тази връзка срокът за представяне на документите бе продължен с още 5 дни по решение на УС. Към 25.09.2018 г. 15 членове не изпълниха дадените указания за представяне на необходимите документи във връзка със заявлението за получаване на спортен лиценз.
Поради неизпълнение на дадените указания от страна на тези членове, които с действията си възпрепятстват и затрудняват подаването на документите и съответно получаването на лиценз от страна на БФШ 1928, на осн. чл. 7, ал. 1, т. 2, т. 4, във връзка с чл. 20, ал. 2 и чл. 23 от Наредба № 2 от 27.03.2017 г. за професионална правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри, чл. 7, ал. 1, т. 5 от Устава, чл. 8 от Устава, чл. 13, т.1, т.2, т.6 във връзка с Наредба № 6 от 10.05.2018 г., на осн. чл. 15, ал.1, т.3 от Устава на БФШ 1928, УС взе решение да прекрати членството на следните клубове: СК „Самант“ гр. Раковски, ШК „Трявна 2001“ гр. Трявна,  ШК „Казанлък 21“ гр. Казанлък, ШК „Маркели“ гр. Карнобат, СКШ „Алехин“ гр. Поморие, ШК „Аетос 64“ гр. Айтос, ШК „Георги Латинов“ гр. Раднево, ШК „Развитие“ гр. Кюстендил, ШК „Светкавица 2000“ гр. Търговище, ШК „Локомотив 2000“ гр. Пловдив, СКШ „Левски“ гр. Стражица, ШК „Марек“ гр. Дупница, СКШ „Пловдив 64“ гр. Пловдив, СК по шахмат и тенис на маса „Дебют“ гр. Оряхово и ШК „Оборище“ гр. Панагюрище.
Получаването на спортна лицензия е първостепенна задача за БФШ 1928 и УС по никакъв начин няма да допусне да бъдат заявени пред ММС клубове, които не отговарят на изискванията, като не са предоставили изисканите от ММС документи, което може да доведе до отказ за издаване на спортен лиценз.
УС на БФШ 1928 е готов, след предоставяне на всички изискуеми документи, да обсъди членството на горепосочените клубове и вземе съответно решение.
УС на БФШ 1928