Със свое решение № 2008/09.10.2018 г., постановено по търговско дело № 1888/2018 г. по описа на СГС, Търговско отделение, VІ-11 състав: Съдът реши: свиква на основание чл. 26, ал. 1, изр. 2 от ЗЮЛНЦ, по искане на повече от една трета от членовете на сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928“, общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 18.11.2018 г., от 10:00 ч. в град Плевен, хотел „Ростов“, зала „Ротари“, при следния дневен ред:

  1. Избор на нов Председател на сдружение сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928“.
  2. Избор на нов Управителен съвет на сдружение сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928“.
  3. Избор на нов Контролен съвет на сдружение сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928“.

Състав на Мандатната комисия: председател: Петьо Йорданов Маринов и членове: Деян Георгиев Димитров Красимир Борисов Бочев.