Управителният съвет на Българската Федерация по Шахмат 1928, на основание Чл.16, ал. 1 от Устава свиква  Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 10.11.2019 г. от 15:00 часа в Голямата конферентна зала на хотел „Сани“ в град Асеновград, находяща се на адрес бул. „България“ №77 при следния Дневен ред:

  1. Приемане на Годишния финансов отчет за 2018 година на Сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928“.
  2. Приемане на Годишен отчет за дейността за 2018 година на Сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928“.
  3. Потвърждаване на решение на ОС за приемане на Годишния финансов отчет за 2017 година Сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928“.
  4. Приемане на Бюджета за 2019 година на Сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928“.
  5. Приемане на 4-годишна Програма за развитие на спорта шахмат, която е в съответствие с националната програма по чл. 7, т. 2 от ЗФВС.
  6. Приемане на Правилник за статута на спортистите аматьори и на професионалните спортисти, за придобиването, прекратяването и отнемането на състезателните права на спортистите.
  7. Приемане на Правила за осъществяване на спортната дейност, които са в съответствие с правилата на международната спортна организация.
  8. Разни.

         Избрана бе и Мандатна комисия в състав:     

         Соня Пионова – председател,
         Георги Павлов – член,
         Харалампи Ванев - член.