С оглед на изискванията  на новия Закон за Физическото Възпитание и Спорта се налага прелицензиране на спортните федерации и пререгистрация на всички спортни клубове в националния регистър на Министерството на младежта и спорта. Във връзка с това напомняме на всички клубове, редовни членове на Българската Федерация по Шахмат 1928, че  до края на 2019 година трябва да се пререгистрират. 

Ето условията, на които трябва да отговарят клубовете според  новия Закона за Физическото Възпитание и Спорта:

         Чл. 14 

  1. наименованието му да включва думата "клуб" и думи, които указват извършването на спортна дейност;
  2. предметът му на дейност да включва физическа активност, спорт или съответен обединяващ принцип по чл. 13, ал. 1;
  3. да има сключен договор с треньорски кадри по съответния вид спорт, а ако е многоспортов клуб – най-малко по един вид спорт, в който са регламентирани правата и задълженията им;
  4. да членуват само физически лица, когато е сдружение с нестопанска цел, с изключение на спортните клубове по чл. 43, ал. 1, т. 2, на които може да е учредител висше училище. 

           Чл. 15  

         (1) Спортен клуб може да е член на лицензирана спортна федерация, ако отговаря на изискванията по чл. 14  и:

     1.  не е член на друга спортна федерация, съответно многоспортова федерация, освен в случаите, в които законът изрично допуска да членува в повече от една спортна федерация,
     2.  членовете на управителния му орган не са свързани лица, и
     3.  членовете на управителния му орган и свързани с тях лица не са членове на управителен орган на друг спортен клуб, който е член на същата спортна федерация.

         (2) За приемане за член на спортна федерация спортният клуб трябва да представи:

           -  декларация по образеца по чл. 21, ал. 1, т. 8  за съответствието му с изискванията на ал. 1; Можете да я свалите: ТУК
           -  списък по образеца по чл. 21, ал. 1, т. 9  и доказателства за образованието, професионалната правоспособност, квалификация и опит на лицата, които извършват обучението,  тренировъчната и   състезателната дейност в клуба, както и договорите с тези лица; Можете да го свалите: ТУК 
            -  списък по образеца по чл. 21, ал. 1, т. 14  на спортните обекти на клуба  с приложени документи за собственост,  договори за ползване или наем или предварителни договори за сключване на    окончателен договор. Можете да го свалите: ТУК
            -  С писмото на гл. секретар на ММС Асен Марков, касещо  лицензирането на спортните федерации можете да се запознаете: ТУК 

             -   С писмото на гл. секретар на ММС Асен Марков, касещо  членството на шахматните клубове в други спортни организации можете да се запознаете: ТУК

             ПРИМЕРЕН ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРТУК

          Молим,  в срок до 10.11.2019 г. всички клубове да предоставят в офиса на БФШ 1928 в София или по време на ОС на БФШ 1928 в Асеновград необходимите документи. Клубовете, които още не са вписани в Агенцията по вписванията следва да представят и Удостоверение за актуално състояние на клуба си както и  Устава му.

        За  улесняване на контактите на БФШ 1928 с шахматните клубове, моля попълнете  и изпратете на ел.поща на Федерацията This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. следната Декларация: ТУК

             Молим да обърнете внимание на следните важни моменти:

  • Документите, които ни изпращате трябва да бъдат актуални към 2019 г.;
  • Всяка една страница трябва да бъде заверена с гриф „Вярно с оригинала, подпис на лицето/та, представляващо/и шахматния клуб и „мокър“ печат на клуба (на всяка страница).