З А П О В Е Д

 

№ РД-09-374/19.03.2021г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, т. II oт Заповед № РД-01-173 от 18.03.2021г.  на министъра на здравеопазването и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г.,  Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020г., Решение 609 на Министерския съвет от 28 август 2020г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Считано от 22.03.2021г. до 31.03.2021г., съгласно т. I, 9 и 10 oт Заповед № РД-01-173 от 18.03.2021г.  на министъра на здравеопазването, се преустановява провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 годишна възраст. Изключение се допуска само за картотекирани спортисти към спортните федерации. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика. Преустановяват се посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове и плувни басейни и комплекси. Забраната не се отнася за картотекираните спортисти към спортните федерации.
  2. Дейностите по т. I, се провеждат при всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-51/26.01.2021г. на министъра на здравеопазването и при спазване на указанията по т. III.

III. Във връзка с т. II от Заповед № РД-01-173 от 18.03.2021г.  на министъра на здравеопазването утвърждавам :

  1. Указания за прилагане на противоепидемични мерки в спортни обекти и съоръжения, съгласно Приложение № 1;
  2. Указания за прилагане на противоепидемични мерки във фитнес центрове и зали съгласно Приложение № 2.
  3. Отменям Заповед № РД-09-220/28.01.2021 г.
  4. Заповедта влиза в сила от 22.03.2021 г.
  5. VI. Заповедта и указанията по т. III да бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-министъра на младежта и спорта Стоян Андонов.

 

КРАСЕН КРАЛЕВ  /П/

Министър на младежта и спорта