След като констатирах, че има много шахматни клубове, които са членове на „БФШ 1928”, но не са започнали процедура за получаване на спортен лиценз, не са заплатили своя членски внос за 2021г.и не са картотекирали нито един състезател за 2021г. (хипотетично и евентуално – и преди това), на основание чл. 27 т. 3 от Устава на „БФШ 1928” (в изпълнение на задълженията си като отговорник за организационното и финансовото състояние на „БФШ 1928”) и във връзка с чл. 15, чл. 16 и чл. 17 ЗФВС, поради невписване в Регистъра на ММС по чл. 9 ал. 1 т. 1 ЗФВС (влязъл в сила на 19.01.2019г.), както и във връзка с чл. 7 ал. 1 т. 3 (липса на 5 картотекирани състезатели) и чл. 13 т. 5 (невнасяне на членски внос в срок) от Устава на „БФШ 1928”,

НАРЕЖДАМ

  1. Считано от 01.07.2021г. се спират временно всички членски права в „БФШ 1928” на 28 клуба, съгласно приложения списък, неразделна част от настоящата Заповед, както е посочено в нея.
  2. Клубовете, изпълнили в срок до 30.06.2021г. дължимите си членски задължения от 02.09.2017г. досега и едновременно с това започнали процедура по вписване в Регистъра на ММС по чл. 9 ал. 1 т. 1 ЗФВС, трябва да изпратят документи в доказателство на това по имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., след което членските им права ще бъдат възстановени напълно.
  3. Всеки клуб, невключен в приложения списък, трябва да изпълни както задълженията си по Устава на „БФШ 1928”, така и указанията, публикувани на сайта на „БФШ 1928” след 10.06.2021г. Членските права на всеки клуб, нарушил Устава на „БФШ 1928”, ще бъдат незабавно спрени временно до преустановяване на нарушението.
  4. До участие в каквито и да е било състезания по шахмат на територията на Република България се допускат само участници с внесени 20 лв. за годишна картотека и едновременно с това – членове на лицензиран шахклуб с внесен годишен членски внос от 200 лв., като списък с трите имена и рождената дата на всеки член на шахклуб трябва да бъде изпратен от всеки шахклуб по имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. в срок до 30.06.2021г. Чужденците, нечленове на български шахклуб, се допускат до участие от организатора само след дадена от тях годишна вноска от 20 лв. за „БФШ 1928”.
  5. На основание „Правилник за …състезателните права …”, приет от УС на „БФШ 1928” с Протокол № 6 от 29.09.2019г., всеки главен съдия е длъжен да впише в турнирната таблица на всяко състезание, започващо след 22.06.2021г., клуба, от чието име се състезава всеки играч. Съдия, който не спази това свое задължение, ще бъде лишен от съдийски права. Играчи, които не са платили картотеката си от 20 лв. или са обявили участие от името на неплатил членския си внос от 200 лв. шахклуб, ще бъдат лишени от състезателни права, докато не заплатят дължимото.
  6. Сроковете, определени от Временната съдийска комисия за предварителна регистрация на всеки турнир, се удължават с една седмица (а за турнирите без предварителна регистрация се определя срок за регистрация от една седмица). В така удължения краен срок организаторът и главният съдия са длъжни да изпратят за утвърждаване данните на турнира на имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Турнири с организатор, съдия или участник, имащ финансови задължения към „БФШ 1928”, няма да бъдат утвърждавани, преди изплащане към „БФШ 1928” на двойния размер на задълженията.
  7. Файлът от всеки турнир се изпраща в срок от седем дни след последния кръг на имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., като отговорност за това носят и главният съдия, и организаторите.
  8. Във всички състезания от Държавния спортен календар, започващи след 22.06.2021г., изрично се забраняват участието на лица от единия пол в състезания за лица от другия пол и прекартотекирането. В една календарна година един състезател може да бъде картотекиран в не повече от един лицензиран български шахклуб, освен при официално спиране дейността на клуба му.

 

Настоящата заповед се публикува на 22.06.2021г. на сайта на „БФШ 1928” и всеки член на „БФШ 1928” се задължава да я спазва и изпълнява. Срок на изпълнение на заповедта – незабавно и безсрочно. Контрол върху изпълнението на Заповедта ще спазвам лично.

Въпроси за допълнителни указания по Заповедта да се изпращат на E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и на GSM: 0899-203468.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък с клубове, съгласно текста (една страница)

 

            Ат. Куртенков, временно представляващ „БФШ 1928”

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ към ЗАПОВЕД № 1 от 22.06.2021г.

СПИСЪК НА КЛУБОВЕТЕ СЪС СПРЕНИ ЧЛЕНСКИ ПРАВА, СЧИТАНО ОТ 01.07.2021:

Шахматен клуб АЛЕКСАНДЪР АЛЕХИН ЕИК: 123542915, гр. Казанлък, 6100 ул. "Вардар" № 1, председател: Димитър Пламенов Пашев GSM: 0894695747, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шахматен клуб БАДЕВ код по БУЛСТАТ: 131318589 БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1336, гр.София, р-н Люлин, ж.к. ЛЮЛИН 6, бл.636, вх.В, ап.53 КИРИЛ КИРИЛОВ БАДЕВ – Управител e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сдружение Шахматен клуб БАЛЧИК, ЕИК: 175588433, гр. Балчик, ул. "Дионисополис" № 3 Председател: Красимир Иванов Кирчев GSM: 0885 011 406 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Шахматен клуб БАНКЯ, Банкя, 1320 ул. "Кирил и Методий" № 2, х-л Жеравна, ЕИК: 176245117 председател: Веселин Иванов Дуковски, GSM: 0882 511 566 и 0883 438 343 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. сайт: www.chessclubbankya.com

Шахматен клуб БОБИ ФИШЕР 2018, ЕИК: 205393221 гр. София 1407, район р-н Лозенец, ул. „Кричим“ No 22-24, ет. 5, ап. 9, Инка Зоранова Ристич – Председател; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сдружение Общински шахматен клуб ВЕРИЛА – гр. Елин Пелин, ЕИК: 176542257, 2100 бул. "София" № 13 председател: Владимир Иванов Стойнов GSM: 0877 191 637 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Баскетболен клуб ВИХЪР – 2002, Вълчи дол, ул. "Георги Димитров" № 1 ЕИК: 813142041, председател: Петър Димитров Аров и Цветозар Димитров Петков, тел. 05131-2032, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шахматен клуб ВИХЪР - 2018, ЕИК: 205389073 област Варна, община Вълчи дол, гр. Вълчи дол 9280, площад "Освобождение" No 6, Председател :РАДКО ЯНЕВ РАДЕВ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Спортен клуб по шахмат и тенис на маса ДЕБЮТ, гр.Оряхово, 3300 ул. "Васил Воденичарски" № 1 ЕИК: 106036278 председател: Енчо Димитров Андреев GSM: 0889 700 735, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сдружение Шахматен спортен клуб - ДРЯНОВО, ЕИК: 817077137, гр. Дряново, ул. "Досю Стойнов" № 16 председател: Марин Минчев Денев, GSM: 0888 077 375, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шахматен клуб ЗАГОРЕЦ ЕИК: 205373119, гр. Нова Загора 8900 ШИПКА No 6, председател: Снежана Пенева Тодорова,  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шахматен клуб ИНТЕЛЕКТИ ЕИК: 205383355 област Добрич, община Добрич, гр. Добрич, ул. Методи Кусевич No 2 Председател: Красимир Руменов Савов, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сдружение Шахматен клуб КРЕСИМ, Троян, ул. "Васил Левски" № 181, ет. 7 ап. 29, ЕИК: 176176831 председател: Симеон Стефков Винчев GSM: 0898 878 553 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шахматен клуб ЛОВЕЧ, Ловеч, ул. „Генерал Скобелев“ № 9 ЕИК: 175593081 председател: Ваньо Стойнов Иванов GSM: 0898 700 370 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шахматен клуб МАРСА, ЕИК: 177125779, гр.Хасково, ул. СРЕДНА ГОРА № 6, ап.офис 2 ВЛАДИМИР МИТКОВ ВЪЛКОВ – Председател  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шахматен клуб ММ ИНЖ. ДИМИТЪР КАРАПЧАНСКИ, ЕИК: 119547290, п.к. 8800, гр. Сливен, ул. Йордан Кювлиев № 12-А, ет.1, ап.2

Шахматен клуб МУСКЕТАРИТЕ - Царацово, ЕИК: 205364426, област Пловдив, община Марица, с. Царацово 4202, ул. Детелина № 2,  Председател - Илиян Желязков Лалев, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шахматен клуб НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ,  ЕИК: 121183723, София, кв. "Студентски град" бл. 2, председател: Радислав Йорданов Атанасов, GSM: 0893 396424, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Обединен спортен клуб РОДИНА, ЕИК: 103132499, гр. Суворово, 9170 пл. "Независимост" № 1 председател: Веселин Атанасов Каравасилев GSM: 0889 303 191, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шахматен клуб ПРИСТИС, ЕИК: 117073257, гр. Русе, ул. "Славянска" № 4, председател: Ростислав Руменов Раев GSM: 0889 058 897 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Шахматен клуб РАДЕЦКИ,  ЕИК: 176663166, гр. Козлодуй, 3320 ж.к. 2 бл. 62 вх. Б ет. 5 ап. 13, управител: Светлана Иванова Генова GSM: 0887 229 063 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шахматен клуб - РОДОПА, ЕИК: 120045210, п.к. 4700, гр. Смолян, ул. Димитър Благоев № 22 Никола Йеремиев Седянков - Председател e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шахматен клуб СИЛИСТРА, ЕИК 118020614, гр. Силистра, 7500 ул. "Анастас Янков" № 30, председател: Румен Ангелов Радев, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

СТОЛИЧЕН ЦЕНТЪР ПО ШАХМАТ – СОФИЯ,  ЕИК: 130495565, гр. София, ул. "Сирак Скитник" № 3 вх. 1 ет. 3 ап. 12 председател: Александрина Николаева Николиева, GSM: 0886 711 253 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шахматен клуб ХАН ТЕРВЕЛ,  ЕИК: 176817858, гр. Тервел, 9450 ул. "Цар Калоян" 11 председател: Красимир Прокопов Георгиев GSM: 0887 865 039, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шах клуб ТЪРГОВИЩЕ,  ЕИК: 177233609, с. Стража, общ. Търговище, 7738 ул. "А. Топалов" № 51, председател: Младен Величков Славчев GSM: 0887 740 001 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Спортен шахматен клуб - ХАРМОНИЯ, ЕИК: 124046110, гр. Шабла 9680, ул. "Равно поле" 58, председател: Деян Георгиев Димитров GSM: 0885 132 468 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шахматен клуб ЯГОДОВО, ЕИК: 205392023,област Пловдив, община Родопи, с. Ягодово, п.к. 4113,  ул. "Стадиона" № 27, председател: Ива Владимирова Ценковаe-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Временно запазва членските си права, поради започнала процедура за получаване на лиценз:

Сдружение Шахматен клуб ДИМИТРОВГРАД, гр. Димитровград, 6400 ул. "Емилиян Станев" бл. 8 вх. Б ап. 3 ЕИК: 176735574 председател: Владимир Митков Вълков GSM: 0988 827 264 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ';document.getElementById('cloaka8118da1e6929e49d56dae3899de1b7a').innerHTML += ''+addy_texta8118da1e6929e49d56dae3899de1b7a+'<\/a>';