Изтеглете оттук в pdf формат УСТАВ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928

 

I. ПРЕДМЕТ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Чл. 1. Българската федерация по шахмат 1928 (БФШ 1928) е доброволна, обществена организация, която обединява шахматните клубове в страната. Предмет на дейността на БФШ 1928 е координиране развитието, практикуването и администрирането на спорта шахмат на национално ниво на територията на Република България и представянето на шахматните клубове пред държавата и международните спортни организации.

Чл. 2. БФШ 1928 има постоянно седалище и адрес на управление в град София, район „Средец“, бул. „Васил Левски“ № 75. Тя е продължител на дейността на Българския шахматен съюз, основан през1928 г.

Чл. 3. (1) БФШ 1928 е самостоятелно юридическо лице и се представлява от своите Председатели само заедно. (2) БФШ 1928 организира цялостната си дейност съгласно законите в Република България и според своя Устав. (3) БФШ 1928 извършва своята дейност в обществена полза. (4) Общественополезната дейност се осъществява в съответствие с Устава, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за физическото възпитание и спорта и останалото действащо законодателство в Република България. (5) БФШ 1928 е учредена за неопределен срок.

Чл. 4. Цялостната оперативна дейност на БФШ 1928 се осъществява от Управителния съвет (УС) на БФШ 1928, който може да възлага правомощия на техническия директор и на трето лице въз основа на изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите и съдържанието.

Чл. 5. Основните цели на БФШ 1928 са: организиране и провеждане на състезанията от държавния спортен календар, сформиране на национални отбори, обезпечаване на подготовката им и участието им в представителни международни състезания и развитието на шахмата сред децата, учащите се, хората с увреждания и всички граждани на Република България.

 


Чл. 6. (1) Тези цели се постигат чрез следните средства:

 1. популяризиране на шахмата     в     България,     издаване     и     разпространяване     на шахматна информация, оказване помощ в областта на учебно-тренировъчния процес, подбор и подготовка на шахматни съдии, шахматни спортно-педагогически кадри, укрепване и развитие на международните връзки, тясно сътрудничество с Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) и Европейския шахматен съюз (ЕШС), повишаване майсторството на шахматистите и др., издигане на авторитета на България чрез организиране на престижни международни прояви.
 2. извършване на допълнителна стопанска дейност, а именно:

2.1. предоставяне на рекламни услуги;

2.2. предоставяне на спортни услуги;

2.3.  всякакви други, разрешени от Закона и свързани с предмета на основна дейност и идеалните цели на БФШ 1928, като средствата ще бъдат използвани само и единствено за постигане на целите на Сдружението.

(2). Приходите по предходната т. 2 се изразходват единствено за осъществяването на предмета на дейност на БФШ 1928 и за постигане на идеалните й цели.

II. ЧЛЕНСТВО

Чл. 7. (1) Член на БФШ 1928 може да бъде всеки шахматен клуб, който отговаря на следните условия:

 1. регистриран е  по  Закона за юридическите лица с  нестопанска  цел  и дейността му е в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта;
 2. развива шахматна дейност;
 3. има поне 5 картотекирани състезатели или минимум три участия в държавни първенства през предходната състезателна година;
 4. разполага със спортно-педагогически кадри;
 5. разполага с материална база за учебно-тренировъчна дейност;

(2) Изискването по чл. 7(1) т. 3 се удостоверява от новоприетите членове в рамките на една календарна година от вземането на решение за членство.

Чл. 8. (1) Неизпълнението от даден член на някое от условията по чл.7 води до несъвместимост на членството, което е самостоятелно основание за изключване на шахматен клуб, който не отговаря на условията.

(2) Несъвместимостта се констатира от УС с решение на УС, което може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението.

Чл. 9. Член на БФШ 1928 се приема от УС с 2/3 мнозинство въз основа на подадена писмена молба, ако кандидатът отговаря на условията на чл. 7 от Устава.

Чл. 10. Молби за напускане на БФШ 1928 се регистрират от УС.

Чл. 11. Всеки клуб, член на БФШ 1928, има свои индивидуални членове, които членуват в БФШ 1928 чрез него.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 12. (1) Всеки член има право:

 1. да участва чрез свои представители в органите на управление;
 2. да поставя за разглеждане и съдействие пред органите за управление въпроси, свързани с дейността на клуба;
 3. да участва в инициативите и мероприятията на БФШ 1928;
 4. да бъде информиран относно дейността на БФШ 1928;
 5. да ползва с предимство материалната спортна база, пособия и литература на БФШ 1928.

(2) Всеки клуб, член на БФШ 1928, води на отчет своите членове.

(3)  В срок до 31 март на текущата година, а за новоприетите клубове в тримесечен срок от приемането им за членове шахматните клубове представят в БФШ  1928 списък на своите собствени членове, който включва трите имена и дата на раждане.

Чл. 13. Всеки член на БФШ 1928 следва:

 1. да съблюдава Устава на БФШ 1928, решенията на нейните ръководни  органи, както и законите в страната;
 2. в срок да изпълнява задачите, възложени му от БФШ 1928;
 3. да участва според възможностите си в спортните и други мероприятия, организирани от БФШ 1928;
 4. с постиженията си в спорта и други дейности да защитава името и авторитета на БФШ 1928 и Република България;
 5. да плаща редовно ежегодния си членския внос в срок до 31 март на годината, за която се дължи, в размер, определен от УС;
 6. да води учебно-тренировъчна дейност и организира шахматни турнири.

Чл. 14. Други имуществени вноски членовете на БФШ 1928 не дължат, освен онези, за които е взето решение от Управителния съвет или от Общото събрание.

Чл.15. (1) Членството в БФШ 1928 се прекратява:

 1. по искане   на   всеки   член,    въз   основа   на   писмено   заявление   до   Управителния съвет. Заявлението се подава най-малко 1 (един) месец преди датата на напускане;
 2. чрез изключване – за системни груби нарушения на задълженията, произтичащи от

Устава, или при виновно неплащане на членския внос със закъснение от 6 (шест) или повече месеца. Решението за изключване на член на БФШ 1928 се взема от Управителния съвет с мнозинство 2/3 от членовете и влиза в сила в случай, че не е обжалвано пред ОС в 14 (четиринадесет) дневен срок от уведомяването на отстранявания член, което решава въпроса окончателно.

 1. При констатиране на несъвместимостта по смисъла на Устава от страна на УС, когато члена на сдружението не отговаря на условията на чл. 7 от Устава.

(2) внесеният от членовете на БФШ 1928 членски внос до прекратяването начленството им не подлежи на връщане;

(3) останалите имуществени отношения между БФШ 1928 и членовете, прекратили участието си в нея, се уреждат:

 1. в съответствие с наличната документация – договори, споразумения, актове, протоколи;
 2. по взаимно съгласие между страните;
 3. съгласно правилата на гражданското право;
 4. по съдебен ред.

(4). При реорганизиране на членовете, правоприемниците им по право стават членове на БФШ 1928 при същите условия, при които са членували праводателите им, освен ако писмено не заявят нежелание за това в срок от един месец от реорганизацията им.

IV. РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928

Чл.16. (1) Върховен ръководен орган на БФШ 1928 е Общото събрание (ОС). То се свиква най-малко веднъж годишно по решение на УС на БФШ 1928.

(2) Отчетно-изборно общо събрание се свиква веднъж на четири години по решение на УС на БФШ 1928, като следващото трябва да бъде насрочено преди датата, на коятоизтича мандатът на ръководните органи.

(3) Извънредно общо събрание може да бъде свикано при ясно мотивирано искане от 1/3 (една трета) от шахматните клубове членове на БФШ 1928. Това искане се депозира предУС на БФШ 1928 не по-късно от 2 (два) месеца преди исканата дата за неговото провеждане, там, където се намира седалището на Българска федерация по шахмат 1928.

(4) Управителният съвет на БФШ 1928 е длъжен да се произнесе по внесенотоискане за провеждане на извънредно общо събрание в двуседмичен срок след получаванетому. Провеждането на извънредно общо събрание не може да наруши ритмичността напровеждане на редовните отчетно-изборни събрания. Новоизбран председател или председатели, или член наУС на такова събрание довършва мандата на предшественика си.

(5) Ако Управителният съвет на БФШ 1928 не отправи в двуседмичен срок писмена покана за свикване на общо събрание, то се свиква от съда по седалището на БФШ 1928, по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено от тях лице.

(6). Всички разходи по провеждането на извънредно общо събрание се поемат от инициаторите за неговото свикване.

Чл.17. (1) Свикването на Общо събрание и оповестяването на дневния ред става чрез съобщение в сайта на Сдружението и писмена покана или при достигане на съобщение по електронната поща до членовете на БФШ 1928 най-малко един месец предидатата на събранието. Писмената покана трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането му и по чия инициатива се свиква. Тя се поставя на мястото за обяви  в сградата, в която се намира управлението на БФШ 1928.

Чл. 18. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от членовете на БФШ 1928, имащи право на глас.

Чл. 19. Ако в определения час на Общото събрание се окаже, че няма необходимото мнозинство, то се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл. 20. По въпроси, които не са предварително включени в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.

Чл. 21. (1) Право на участие в Общото събрание имат всички клубове – членове на БФШ 1928 към датата на провеждане на ОС. Всеки клуб се представлява от делегат. Делегати по право са законните представители на шахматните клубове съгласно Удостоверение за актуално състояние на клуба, издадено от съда по регистрацията му.

(2) Право на глас имат членовете, които отговарят на изискванията за членство съобразно чл. 7 от Устава.

(3). Шахматен клуб, чийто делегат по право е възпрепятстван да участва в работата наОбщото събрание, може да упълномощи друг член от своя клуб, който да го представлява. Това упълномощаване става с писмено пълномощно, подписано и подпечатано от законния представител на клуба.

(4) Всеки делегат има право на един глас.

Чл. 22. Един делегат може да представлява не повече от три клуба, въз основа на писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите, издадено от законните представители на съответните клубове. Преупълномощаване не се допуска.

Чл. 23. С обикновено мнозинство (повече от петдесет процента) от присъстващите с право на глас се вземат всички решения на Общото събрание, освен решенията за изменение на Устава и за преобразуване или прекратяване на дейността на БФШ 1928, за вземането на които се изисква квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от присъстващите.

Чл. 24. Делегат на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до: него, неговия съпруг(а) или роднина по права линия без ограничения по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително; юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 25. Общото събрание има следните функции:

 1. Обсъжда и приема решения по отчетните доклади на Управителния съвет (УС) на БФШ 1928 и Контролния съвет (КС) на БФШ 1928, както и по всички други въпроси, свързани със състоянието и перспективите за развитие на българския шахмат, включени в дневния ред;
 2. Приема изменения и допълнения към Устава на БФШ 1928;
 3. Избира и освобождава с явно гласуване и обикновено мнозинство: Председател/ите на БФШ 1928, които са и Председател/и на УС на БФШ 1928, Управителен съвет на БФШ 1928, който е в състав до 13 (тринадесет) души, Контролен съвет.
 4. Приема бюджета на БФШ 1928.
 5. Решава въпроси за прекратяването и реорганизацията на БФШ 1928.
 6. Разглежда основни въпроси по развитието на шахмата и взима решения по тях.

ПРЕДСЕДАТЕЛ/И НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928

Чл. 26. (1) Председател на Българската федерация по шахмат 1928 може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, който членува в шахматен клуб, който съответно е член на БФШ 1928:

Кандидатът представя, съответно кандидатите представят:

– всеки кандидат представя своя собствена самостоятелна програма относно развитието на шахмата в страната за последващите четири години (периода на неговия мандат), основен  ръководен  състав,  с   който  ще работи – поне  пет редови   членове  на  УС,  ако председателите са двама, съответно шест редови членове на УС, ако председателят е един.

(2) Председател/ите и основният ръководен състав се избират анблок с явно гласуване.

(3) Едно  лице   може  да  бъде   избирано   за   Председател   на   БФШ   1928   не   повече   от два последователни мандата.

(4) Кандидатите за Председатели трябва да присъстват на събранието, на което се разглеждат кандидатурите им.

Чл. 27. Права и задължения на Председателя на Българската Федерация по Шахмат 1928:

 1. Представлява федерацията пред международните, държавните и обществените органи и организации, както и пред други трети лица, като има право да сключва договори от името на федерацията;
 2. Има право да сключва договори и да подписва документи, с които БФШ 1928 има права и/или поема задължения към физически и юридически лица, включително и към държавни, общински, международни и обществени органи и организации, когато се касае за разход на средства над 10 000 (десет хиляди) лева само след предварително писмено дадено съгласие на Управителния съвет на БФШ 1928. Съгласието следва да е дадено по решение на УС, взето при наличие на % мнозинство от общия брой на УС;
 3. Отговаря за организационното и финансовото състояние на федерацията;
 4. Назначава и освобождава служителите на федерацията, като сключва трудови договори или договори за управление с тях.
 5. Председателят, съответно председателите, могат да делегират временно своите правомощия на трето лице (член на УС или друг), избрано от тях, което делегиране следва да е с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписите и на съдържанието.

Чл. 28 Общото събрание може да избере един или двама Председатели, като при избор на двама, то те представляват Българската Федерация по Шахмат 1928 само заедно.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.   29.   (1)   Оперативната   дейност   на   БФШ   1928   се   ръководи   от   Управителен съвет, състоящ се до 13 (тринадесет) члена, избрани от Общото събрание по следния начин:

–  При предложение за избор на един председател на сдружението, същият предлага 6 кандидатури за членове на УС, които се избират по реда и при условията на чл. 26 за основен ръководен съставна УС;

–  При предложение за избор на двама председатели на сдружението, същите предлагат общо и заедно 5 кандидатури за членове на УС, които се избират по реда и при условията на чл. 26 за основен ръководен състав на УС;

– Останалите кандидатури за членове на УС се предлагат и избират по общия ред.

(2) За член на УС може да се избира и лице, което не е делегат на Общото събрание, но е член на шахматен клуб, който е член на БФШ 1928. Кандидатът за член на УС не е необходимо да присъства лично на събранието за избор на УС.

(3)  Председателят/ите задължително присъстват на Общото събрание за избор на Управителен съвет.

(4) Председател ят/ите на Сдружението е член по право на Управителния съвет.

Чл. 30. Управителният съвет на БФШ 1928 има следните правомощия:

 1. организира и следи за изпълнението на решенията на Общото събрание и се отчита пред него.
 2. приема и изключва членове на БФШ 1928.
 3. ръководи цялостната дейност на БФШ 1928.
 4. приема планове и програми за дейността на БФШ 1928 и на изградените към неякомисии.
 5. изготвя бюджета на БФШ 1928.
 6. удостоява със спортни звания.
 7. разглежда и решава жалби на членове във връзка с този Устав.
 8. взема решения за придобиването, управлението и разпореждането с имущество на БФШ 1928, включително за образуването на самостоятелни стопански субекти.
 9. образува целеви парични фондове.
 10. Утвърждава Председателите и съставите на Експертния съвет, на Съдийската комисия и другите помощни органи. Председателите на Експертния съвет и Съдийската комисия, които не са членове на Управителния съвет, може да присъстват на заседанията на УС на БФШ 1928 с право на съвещателен глас.
 11. 1 Утвърждава решенията на комисиите, които влизат в сила след това
 12. учредява награди и символи на БФШ 1928.
 13. Налага предвидените в Устава наказания:

а)  предупреждение за изключване от БФШ 1928 – за допускане на прояви, несъвместими със спортния морал, на членове, състезатели и други деятели, свързани с шахматното движение;

б) отнемане на спортни звания и отличия на състезатели;

в) временно отстраняване от участия в състезания на състезатели и деятели;

г) изключване от БФШ 1928 на клубове, съдии, треньори и състезатели.

Временното отстраняване от участия в състезания на състезатели и деятели може да се обжалва пред Общото събрание, а решенията на ОС – пред компетентния съд. Наказанието от ОС се налага по собствени мотиви или по предложение на съответния клуб. Решението за изключване може да се обжалва пред ОС.

 1. поддържа контакти с държавни, общински, обществени, спортни, творчески,кооперативни, търговски дружества, фондации и други организации и частни лица.
 2. упражнява други правомощия, предоставени му от Общото събрание.
 3. определя адреса на управление на БФШ 1928.
 4. извършва ликвидация на БФШ 1928 или определя лице за извършване на ликвидацията.
 5. 1 извършва категоризация на клубовете с наредба.
 6. дава мнение пред държавния орган за вписване в Националния регистър наспортните клубове в Република България на клубовете по шахмат, членуващи в БФШ 1928.
 7. взема решения за членуването на БФШ 1928 в други организации
 8. определя селекционерите на националните отбори.
 9. приема правилата и реда за извършване на общественополезната дейност.
 10. определя контролни органи или лица за извършването на еднократни проверки.
 11. изготвя и внася за приемане в ОС ежегодния доклад по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 31. УС работи по едногодишни планове и провежда заседанията си най-малко 6 (шест) пъти годишно.

Чл. 32. Заседанията на УС се свикват от неговия Председател/и, както и по писмено искане на 1/3 от неговите членове. Заседанията на УС са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от неговите членове.

Чл. 33. (1) Решенията на УС на БФШ  1928 се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, с изключение на тези по чл. 30. т. 2, 8, и 16 от Устава, които се взимат с мнозинство от всички членове.

(2) УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Чл. 34. За присъстващо на заседанията се смята и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

ПОМОЩНИ ОРГАНИ

Чл. 35. (1) Управителният съвет определя броя и вида на помощните си органи и утвърждава техните състави. Те работят по свои вътрешни правила и планове, които не могат да противоречат на Устава на БФШ 1928 и решенията на УС на БФШ 1928.

(2) Съставът на Съдийската комисия се предлага от събрание на РССК по шахмат и се утвърждава от УС на БФШ 1928.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 36. Контролният съвет (КС) на БФШ 1928 се избира от Общо отчетно-изборно събрание и е в състав до 3 (трима) души, които избират Председател на КС от състава си на първото заседание след изборното ОС. Той има следните функции:

 1. Следи за своевременното разглеждане на жалбите,  писмата  и  предложенията  и други материали, постъпили в различни органи на БФШ 1928.
 2. Проверява състоянието и   изпълнението   на   бюджета,   изразходването   на   паричнитеи материални средства, стопанисването на материалната база.
 3. Контролира и съдейства за редовното събиране на членския внос.
 4. Най-малко веднъж в годината извършва ревизия на цялостната дейност на федерацията.
 5. КС има право на цялостна информация за дейността на УС и щатните служители на федерацията.

Чл. 37. Председателят на КС (или член на КС) може да присъства на заседанията наУС с право на съвещателен глас.

ТЕХНИЧЕСКИ ДИРЕКТОР

Чл. 38. (1) Техническият директор се избира след конкурс, организиран по предварително определени от специална комисия правила, която следва да проведе и конкурса. Специалната комисия се избира и назначава от УС за целите на конкурса. Изборът на технически директор се утвърждава от УС.

(2) Отношенията между Техническия директор и БФШ 1928 се уреждат с трудов договор или договор за управление, който се сключва с УС. Възнаграждението на Техническия директор се определя с решение наУС на БФШ 1928.

(3) Техническият   директор   може   да   бъде   освободен   от   длъжност   по   предложение на Председателя/ите на БФШ 1928 по всяко време с решение на Управителния съвет.

Чл. 39. Права и задължения на Техническия директор :

 1. Организира работата в офиса на федерацията;
 2. Отговаря за организационното състояние на федерацията;
 3. Упражнява правомощия, възложени му от Управителния съвет и от Председателите на сдружението
 4. Други права и задължения на техническия директор се определят и уреждат с договора, който той сключва с Управителния съвет.
 5. Техническият директор е длъжен да изпълнява стриктно всички решения на УС и на ОС на БФШ 1928, включително и такива, ограничаващи представителната му власт по отношение на трети лица и/или по отношение на начина и размера на разходване на средствата на БФШ 1928

V. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА НА БФШ 1928

Чл. 40. Финансовата организация на БФШ 1928 се изгражда в съответствие с нормативната база на непроизводствената сфера. Разходите могат да са само до размера на получените приходи.

Чл. 41. БФШ 1928 не разпределя печалба.

Чл. 42. БФШ 1928 разработва своя финансов план за приходите и разходите за период от една календарна година.

Чл. 43. Всеки финансов план се съставя при изравняване (баланс) или превишаване приходите над разходите.

Чл. 44. БФШ 1928 формира своите приходи от членски внос. целеви средства, отпуснати от обществени и държавни спортни организации, спонсори, дарители и приходи по чл. 6, ал.1, т.2 от Устава.

VI. СИМВОЛИ ИЗНАЦИ НА БФШ 1928

Чл. 45. БФШ 1928 има свое знаме, печат, емблема, членска карта, значка, почетен знак и др.

Чл. 46. Символите и знаците, както и статута във връзка с тях се приемат от УС на БФШ 1928.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 47. БФШ 1928 прекратява дейността си съгласно чл.13 ЗЮЛНЦ.

Чл. 48. При прекратяване на БФШ 1928 се извършва ликвидация от УС или натоварено от него лице.

Чл. 49. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

Настоящият Устав е приет от делегатите на Учредителното събрание на БФШ 1928, състояло се на 02.09.2017 г. в град Велико Търново.